Privacyverklaring Wendy Derksen

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Bij het verlenen van onze diensten in de trainings- en coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Wendy Derksen, eigenaar, trainer en coach.

Aangezien Wendy Derksen een eenmanszaak is worden uw gegevens in principe door een persoon verwerkt met uitzondering van sommige hieronder genoemde doeleinden.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject. Onze insteek is alleen de gegevens van u te vragen en te bewaren die voor een goede uitoefening van de dienstverlening noodzakelijk is. Een en ander is afhankelijk van de doeleinden van het gebruik.

Persoonsgegevens

Wij verwerkende volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Werkervaring (zo nodig alleen bij coaching)
 • Competenties en interessegebieden (zo nodig alleen bij coaching)
 • Gespreksverslagen (bij intake en coaching)
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

Wendy Derksen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact en het maken van afspraken;
 • Ontwikkelingsdoelen zoals bij de uitvoering van een coach-, trainingstraject en bij workshops..
 • Het verstrekken van informatie over activiteiten, trainingen en workshops;
 • Beheer van het klantenbestand;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en ten behoeve van certificering;
 • Facturering;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het zonodig voeren van geschillen;

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt als u ons daar toestemming voor heeft gegeven, om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot een coach- of ontwikkeltraject in de vorm van een training of workshop. En ook als u heeft aangegeven dat u door Wendy Derksen geïnformeerd wilt worden. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • Informatie over het dienstenaanbod van workshops, trainingen en overige diensten die Wendy Derksen aanbiedt ten einde de bedrijfsvoering te kunnen continueren;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Verstrekking aan derden

In principe verstrekken wij uw gegevens niet aan derden. Echter in het kader van onze dienstverlening kan het voorkomen dat andere derden worden ingeschakeld. Dit gebeurt alleen na overleg en met uw toestemming. In het kader van de bedrijfsvoering kunnen IT-leveranciers en administratieve dienstverleners uw persoonsgegevens verwerken. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Met hen heeftWendy Derksen een verwerkersovereenkomst afgesloten. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullenuw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen door derden buiten de EER worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij houden uw persoonsgegevens in ons klantenbestand ten einde u ook in de toekomst onze diensten te kunnen blijven aanbieden en u op de hoogte te blijven houden van toekomstige ontwikkelingen. Uw gegevens worden verwijderd bij een eventuele beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van Wendy Derksen (en haar rechtsopvolgers) en als u het zelf aangeeft. Onderaan ieder bericht wordt u geattendeerd op de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen, om u af te melden of om uw gegevens te laten verwijderen.Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Daarnaast moeten bepaalde gegevens langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wijpassende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

De website van Wendy Derksen (www.wendyderksen.nl) gebruikt alleen functionele cookies.

Uw rechten

U heeft het recht om onseen verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u onsverzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens, of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Wendy Derksen

info@wendyderksen.nl, 06 21593590

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast bij gewijzigde inzichten of omstandigheden. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij radenu daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 mei 2018